สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
  Username
   
 
 
Password
 
   
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
::  มกราคม 2565
::  ธันวาคม 2564
::  พฤศจิกายน 2564
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี2564 (พนักงานราชการ) [11-Jan-202202:38:06: pm]
   

พนักงานราชการสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2564  ได้ตั้งแต่วันที่  11  มกราคม  2564  เป็นต้นไป

 
   ระบบE-Payslip System (สลิปเงินเดือน) [01-Feb-202107:58:43: am]
   

เรียน ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และบำนาญ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 

เนื่องด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ดำเนินการปรับปรุง สลิปเงินเดือน พร้อมกับภาษีประจำปี 63เรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถ เข้า ระบบด้วย Username คือ เลขบัตรประชาชนของข้าราชการ  ลูกจ้างประจำและบำนาญในสังกัด

                                           Passwordคือ เลขบัตรประชาชนของข้าราชการ  ลูกจ้างประจำและบำนาญในสังกัด

ทั้งนี้ภาษีประจำปี 2563 ท่านสามารถพิมพ์ในระบบนี้ได้ตั้งแต่ 1 ก.พ64นี้

 
   แจ้งการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือน [08-Apr-202011:01:16: am]
   

เนื่องจากได้ปรับปรุงพัฒนาการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่านตรวจสอบชื่อ - สกุล  โรงเรียน เนื่องจากระบบได้จัดข้อมูลที่ยังไม่ได้ปรับปรุงเป็นฐานเก่า ท่านใดได้ตรวจสอบแล้ว ชื่อ - สกุล และโรงเรียนเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้งได้ที่   043274204 ขอบคุณคะ

 
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.2